Regulamin

Regulamin zakupów https://lazienkahome.pl/ obowiązujący od 1.10.2018r.

https://lazienkahome.pl/” to sklep internetowy, dostępny na stronie internetowej https://lazienkahome.pl/ z siedzibą przy ulicy Floriana Ceynowy 8, 84-140 Jastarnia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Urząd Miasta w Jastarni, NIP: 5871718720. Firma przedsiębiorcy Home Designe Patryk Zwara z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym: https://lazienkahome.pl/, za pośrednictwem dostępnych na stronie https://lazienkahome.pl/ formularzy kontaktowych oraz telefonicznie pod numerem telefonu 574 00 25 46

1. https://lazienkahome.pl/ prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez strony internetowe dostępne w domenie > https://lazienkahome.pl/ drogą mailową, telefoniczną.

2. Klienci mają możliwość korzystania z https://lazienkahome.pl/ dokonując rejestracji, z zastrzeżeniem punktu 5 poniżej. Świadczenie usług w ramach https://lazienkahome.pl/ ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z https://lazienkahome.pl/ w każdym czasie, poprzez kliknięcie w przycisk „Usuń konto” znajdujący się w koncie Klienta po zalogowaniu, w zakładce „Edycja Twoich danych”. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których https://lazienkahome.pl/, jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia. Z chwilą usunięcia konta dane osobowe klienta są przetwarzane dalej na podstawie art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej tj. 5 lat od końca roku kalendarzowego w którym został zakupiony towar. Jeśli klient nie dokonał żadnego zakupu, lub upłynął okres wskazany w zapisie, dane przypisane do konta zostaną usunięte.

3. W celu dokonania rejestracji w https://lazienkahome.pl/ należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Klientem, a https://lazienkahome.pl/, której przedmiotem są usługi świadczone przez https://lazienkahome.pl/, na warunkach określonych w Regulaminie. Zawarcie umowy z Klientem na korzystanie z https://lazienkahome.pl/ następuje w chwili potwierdzenia poprawności jego adresu e-mail. Od tego momentu dane osobowe klienta przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO.

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w https://lazienkahome.pl/, może dokonać wyłącznie osoba, która jest upoważniona do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z https://lazienkahome.pl/ oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.
Zawieranie umów bez uprzedniej rejestracji w https://lazienkahome.pl/ jest możliwe, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, po spełnieniu łącznie następujących warunków:
-wypełnieniu formularza, akceptacji regulaminu, zapoznaniu się i wyrażeniu zgody na politykę prywatności. Dane osobowe klienta który będzie dokonywał zakupu bez rejestracji będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO przez okres nie dłuższy niż wskazany w art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej.

5. Wszystkie produkty dostępne w https://lazienkahome.pl/ są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, wszystkie produkty w https://lazienkahome.pl/ zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
Wszystkie ceny podane na stronach internetowych https://lazienkahome.pl/ są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany towar wystawiana jest faktura.W przypadku zamówienia składanego w sklepie https://lazienkahome.pl/ Klient dokonuje zakupu poprzez wybraniu formy płatności i użycie przycisku „Kupuje i płacę” .
Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w https://lazienkahome.pl/ towar, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 3 dni od dnia dokonania zakupu.Zamówiony towar dostarczany jest firmą kurierską.

6. Kupujący ponosi koszty wybranego sposobu dostawy określone w Cenniku Transportu wskazanym w https://lazienkahome.pl/ w zakładce „Rodzaje i koszty dostawy”, które uzależnione są od wielkości i wagi zamówionego produktu oraz widoczne dla Kupującego w koszyku zakupowym i wyliczane dokładnie przed złożeniem zamówienia.
W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach https://lazienkahome.pl/. może zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia może ulec zmianie, z zastrzeżeniem że nastąpi to po uprzednim kontakcie z Klientem i po jego wcześniejszej akceptacji przedmiotowych zmian. W przypadku braku akceptacji Klienta, o której mowa w zdaniu poprzednim może on odstąpić od umowy w całości lub części. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia. Więcej o terminach realizacji zamówienia na stronie lub poprzez kontakt e-mailowy bądź telefoniczny.

7. Możliwe są następujące formy płatności.
Przelewem na konto – forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego, wizytę w placówce banku lub na poczcie. Po złożeniu zamówienia, klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym https://lazienkahome.pl/, zamówienie jest przekazywane do https://lazienkahome.pl/. w celu skompletowania i przygotowania wysyłki.
Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez tpay.com z siedzibą w Poznaniu. W przypadku skorzystania z tej formy płatności całkowity koszt zamówienia jest o 1% wyższy, niż w przypadku skorzystania z innej formy płatności, o czym Klient jest informowany najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową.
Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) – każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu. W przypadku skorzystania z tej formy płatności całkowity koszt zamówienia jest o 1,5% wyższy, niż w przypadku skorzystania z innej formy płatności, o czym Klient jest informowany najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do https://lazienkahome.pl/ w celu przygotowania skompletowania i przygotowania wysyłki.

8. Przy każdym oferowanym produkcie podany jest orientacyjny czas realizacji zamówienia, który wynosi nie więcej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem produktów „ na zamówienie”, których czas dostawy może być dłuższy, o czym Klient jest informowany. Informuje on ile dni roboczych zazwyczaj upływa od momentu potwierdzenia zamówienia przez Klienta do chwili przygotowania zamówionego produktu i wysyłki. Zamówienie na produkty o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości. tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych produktów. W przypadku podzielenia zamówienia, poszczególne przesyłki, mogą zostać wysłane w różnym terminie o czym Klient informowany jest drogą poczty elektronicznej. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany, wówczas https://lazienkahome.pl/ kontaktuje się z Klientem, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się dodatkowo o czas realizacji przelewu na rachunek bankowy wskazany przez https://lazienkahome.pl/, a w przypadku płatności kartą, o czas autoryzacji płatności. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w https://lazienkahome.pl/ jest adres dostawy wskazany przez Klienta.

9. Wszystkie towary oferowane przez e-Sklep są objęte gwarancją producentów. Napraw gwarancyjnych dokonuje sieć autoryzowanych serwisów wskazanych przez producenta. Adresy tych serwisów umieszczone są na stronach internetowych producenta. Na pisemne życzenie Klienta Sklep może pośredniczyć w skorzystaniu przez Klienta z uprawnień gwarancyjnych wobec Gwaranta. Sklep nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku niewywiązania się przez Gwaranta z jego obowiązków gwarancyjnych. Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu: paragon lub faktura VAT.

10. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady towaru. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej, pod adresem https://lazienkahome.pl/, za pomocą formularza kontaktowego, lub w formie pisemnej na adres podany w górnej części strony https://lazienkahome.pl/. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta, datę zawarcia zamówienia stanowiącej podstawę reklamacji, numer zamówienia, numer faktury, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację, Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, https://lazienkahome.pl/ zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. https://lazienkahome.pl/ rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail przypisany do konta danego Klienta. W uzasadnionych przypadkach https://lazienkahome.pl/ może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. W przypadku woli skorzystania z uprawnień przysługujących Klientowi w ramach gwarancji udzielonej przez producenta towaru. Informację o sposobie i trybie rozpatrzenia gwarancji, https://lazienkahome.pl/ udostępni Klientowi w korespondencji, która stanowić będzie odpowiedź na uprzednio złożony „Formularz reklamacji”. https://lazienkahome.pl/ ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności produktu z umową. W przypadku, gdy dostarczony produkt ma wady, Klient ma prawo, żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że https://lazienkahome.pl/ niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez https://lazienkahome.pl/ albo https://lazienkahome.pl/ nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła. https://lazienkahome.pl/ może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, wszystkie koszty dostawy ponosi https://lazienkahome.pl/ W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość” (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

11. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz. U. z 2014 r. poz. 827; konsument zobowiązany jest do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy), z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.

12. Zgodnie z art. 395 Kodeksu cywilnego Sklep zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w ciągu 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy w przypadku zdarzeń losowych w szczególności: rozwiązania umowy z dostawcą produktów, braku możliwości ich zamówienia przez okres dłuższy niż 28 dni, podania błędnej ceny, podania złego stanu magazynowego.

13. https://lazienkahome.pl/ wystawia faktury w formie elektronicznej w formacie PDF. Klient otrzymuje fakturę elektroniczną na adres e-mail podany podczas składania zamówienia. Klient może w każdej chwili wyrazić chęć otrzymania faktury w formie papierowej poprzez kontakt na adres https://lazienkahome.pl/ i podając numer zamówienia, którego faktura dotyczy.

14. Informacje znajdujące się na stronach internetowych https://lazienkahome.pl/ nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach https://lazienkahome.pl/, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

15. Podane przez Klientów dane osobowe https://lazienkahome.pl/ zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) oraz zgodnie z zasadami wskazanymi w Polityce prywatności na stronie sklepu.

16. https://lazienkahome.pl/ może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach https://lazienkahome.pl/. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez https://lazienkahome.pl/, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w https://lazienkahome.pl/ zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
Klient przy pierwszym logowaniu w https://lazienkahome.pl/. licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z https://lazienkahome.pl/

17. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.
Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez https://lazienkahome.pl/ będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (Rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) niniejszym udostępniamy łącze elektroniczne do platformy ODR: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi m.in. źródło informacji na temat pozasądowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług. Jednocześnie przypominamy, że adres poczty elektronicznej, pod którym mogą się Państwo z nami kontaktować to: kontakt@laziekahome.pl.

copyright (C) 2022 by lazienkahome
powered by getknow